روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

Servatis A Maleficum
אביר זאב

آخرین سایه ها
  • 3 September 16، 02:29 - کالاحراج
    لایک
  • 19 May 16، 00:13 - میم عین سین
    :|
تاریک نویس

Anger Misery, you'll suffer unto me!

A Fu**in' Psycho

High is the way, but all eyes are upon the ground

Fetch me the spirit, the son, and the father 

Tell them their pillar of faith has ascended You are the light and way that they will only read about

A Fu**in' Psycho
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
A Fu**in' Psycho
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
A Fu**in' Psycho

u know what the worst feelin is?

just imagin jumpin in an ice cold water bath but the water is not cold at all, its boiling hot:))

A Fu**in' Psycho
میدونی، بعضی وختا شهر فقط به یه گیتاریست نیاز داره که بخنده..
 یه گیتاریست که صفحه ی گیتارش رنگو رویی نداره و داد میزنه که چن ساله تعمیر نشده
یه گیتاریست که لباساش نشون میدن خونه نداره..
یه گیتاریستی که اولین شعری که میخونه مادر از حبیبه..
میدونی، شاید اینا فقط یه گیتاریست نیستن
شاید.. شاید فرشتن.. کی میدونه.. یه گیتاریست ساده ی زمینی نمیتونه یخ ی مشت عادم اخموی عصا قورت دادرو عاب کنه، میتونه؟
یا سربازارو برقصونه، یه کاری کنه همه بخندن..
همه خوشال شن.. 
جز خودش
خودش انگاری.. یه چیزی تو دلش بود.. یه غمی.. که با خوشالی بقیه ساکت میشد
انگاری یه گناه بزرگ کرده.. یه عده ی زیادی رو ناراحت کرده..
شایدم فقط یه نفر که خیلی بودرو.. 
نمیدونم.. شایدم.. نمیدونم..
فقط میدونم داشت از این کار لذت میبرد.. غمش تسکین پیدا میکرد..
هرچند صداش بد بود..
هرچند ظاهر خوبی نداشت..
هرچند غم داشت..
ولی همه رو خندوندو رقصوند..
همه مون میتونیم گیتاریست باشیم
A Fu**in' Psycho

وختی ذوق داری برا دیدن فیلمی که شونصد هزار بار دیدی با اون

A Fu**in' Psycho