روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

Servatis A Maleficum
אביר זאב

آخرین سایه ها
  • 3 September 16، 02:29 - کالاحراج
    لایک
  • 19 May 16، 00:13 - میم عین سین
    :|
تاریک نویس

۶ مطلب در اکتبر ۲۰۱۴ ثبت شده است

درمیان هوای دروغ زده مه آلود روشن از نور سیاهیه دل آدم های سیب کرم خورده ،خورده ی  خیره به افق آرزوهای پوچ و فانی خشک تر از کویری که سال هاست کلاغی هم از عبور نکرده،

من به انتظار قدم میزدم...نمیدانم چه میخواستم که بازگشته بودم به این جماعت سیب پرست...

A Fu**in' Psycho

آنقدر هستند مترسک های خائنی که دیگر توان شمارششان از دستم رفته است...

خیابان های این مزرعه را که به انتظار دیدن کشاورز بالا و پایین میروم پر شده است از مترسک های خائن..

A Fu**in' Psycho
A Fu**in' Psycho

پاییز که میشود کار هوا معلوم نیست...دم دمی مزاج میشود...

گاهی سرد...گاهی گرم...گاهی سردیست که گرم است...گاهی گرمی است که سرد...گاهی ابریست، نمیبارد گاهی ابر نیست و میبارد...

A Fu**in' Psycho

 هرچه سلامت میکنم رویت بر میگردانی و به هیچ مینگری و میپنداری جز من کسی دیگری ست...

نه...فقط من و تو ایم...آدم...

من برای توام...تو برای منی...

آدم...بیا و دمی شاه من بشو...هرچه بگویی همان میکنم...دست بردار از قهر..غیر از ماکسی نیست...

آدم...بگو...چیزی بگو...من سراپایم گوش است و منتظرم برای طاعت دستور...چه گفتی؟؟هرآنچ تو بخواهی همان است...من فردا باز میگردم...

((پ.ن: از این ب بعد هر چن شب و هر وقت حسش اومد ی تیکه ای میذارم از داستان آدم و حوا..البته داستانی ک من میدونم...هربار هم مونولوگای کسی رو میذارم که اسمش رو تیتره.یکم گنگه و درکش سخت میشه البته باید اشاره کنم سبک نوشتن من همینجوریه گنگ نویسی.)))

A Fu**in' Psycho
دیروز روی یک صندلی سیاه در مرکز یک میدان نشسته بودم...
برگ های آهنی بی هدفی که بدورم میچرخیدند و من نگاهشان میکردم..از تاریکی ام...
مثل همیشه صدای موسیقی از گرامافون پیر پستوی تاریک نمور ذهنم میامد...
بادی وزید..بادی که شدت گرفت...بادی که شاید با من کاری داشت...شاید...
صدایی آمد...
A Fu**in' Psycho