روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

Servatis A Maleficum
אביר זאב

آخرین سایه ها
  • 3 September 16، 02:29 - کالاحراج
    لایک
  • 19 May 16، 00:13 - میم عین سین
    :|
تاریک نویس

۱ مطلب در نوامبر ۲۰۱۴ ثبت شده است

دیروز بود؟شایدهم پریروز...شاید هم ..نمیدانم...
روی صندلی راحتی سیاهم بودم...از گوی جهان نمای تاریکم به دنیای آنسوی تاریکی نگاه میکردم.ردپای صدایی را دیدم...
صدایی که بوی پول نو میداد...صدایی که بوی کلاه روسی میداد...صدایی که بوی عطر تند میداد...صدایی که ردپایش به خانه نوستالژی های بچگیم میرفت..
صدایی که رنگش مرا در آغوش کسی میبرد...صدایی که مرا یاد مردی با نگاهی معصوم میانداخت...و معصومیت مرا به گریه میاندازد...
صدایی ک بوی رنگی کهنه میداد...
A Fu**in' Psycho