روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

جادوی تاریکی این است که از درون آن، قلمرو روشنی را بهتر خواهی دید! کسی که در روشنی است از تاریکی خبری ندارد..

روزی دوباره برخواهم خاست...

Servatis A Maleficum
אביר זאב

آخرین سایه ها
  • 3 September 16، 02:29 - کالاحراج
    لایک
  • 19 May 16، 00:13 - میم عین سین
    :|
تاریک نویس

۲۶ مطلب در نوامبر ۲۰۱۵ ثبت شده است

بچه ها ی چیزی بهتون بگم..

چ الان چ صدسال دیگ  چ وقتی ازدواج کردین چ وقتی بچه دار شدین چ هروقت اصن..

از کسی انتظار نداشته باشین..

انتظار نداشته باش کسی بهت محبت کنه. انتظار نداشته باش کسی محبتتو جبران کنه انتظار نداشته باش کسی بهت کمک کنه

فک کن تو دنیا فقط خودتی

خودتیو خودت!

انتظار ک داشته باشی..

دردناک میشه همه چی!

انتظار نداشته باشین

A Fu**in' Psycho

! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN ! DANGER ! CIRCLE IS BROKEN !

A Fu**in' Psycho

کمتر از ی هفته شد فک کنم، ن؟

دووم نیاوورد!!

همممم..!

انی وی!!

.

-نوشته هات چرا اینشکلین؟ :-؟

+ چ شکلی؟ کودوم نوشته هام؟

- کلا! یخن :-؟ بدون حس زندگی :-؟

+...!

 شاید چون مردم!(؟)

- می درکم... :)

A Fu**in' Psycho

-  what are u so scared of?

+ of be dying.

- dying is simple, it all just stops. ur dead! 

    ..but The people around u dying...that's the hard part, because u keep living knowing that they are gone and ur still here.. 

     What U Should Be Scared of Is LIVING...!  knowing that u didn't do everything u could to keep them here... u upset keep goin?

A Fu**in' Psycho
take me with you when you go..
                                                      for my sake
                                                              don't leave... 
                                                                    you, don't leave
                                      stupid, it is! asking not to live when you know they will live anyway!
                                              


A Fu**in' Psycho

وختی داری با دوستات را میریو ب هرچیز ممکن تو کاعنات عین چییی میخندی و خیلی میخوشه و از عادما مث همیشه نمیترسی و خوشحالی..

یهویی پر حس خوب میشی!!

وختی تو متروییو از شلوغی هراسونیو ب سختی داری با خودت میجنگیو از کسی ک بغلت وایساده متنفری بی هیچ دلیلی و یهو ی صدای خر و پف بلند میاد و یکیو میبینی ک دهنش دو متر بازه و از هوش رفته و نمیتونی جلو خنده تو بگیری و قهقهه میزنیو طرف بیدار میشه و همه بعلاوه خودش باهات میخندن..

یهویی پر حس خوب میشی!!

وختی نشستی بغل یکیو داری تو گوشیت کتابی ک هزار بار خوندیشو باز با شور و شوق میخونیو توش غرق میشی و ی لحظه سرتو میاری بالا و چشت میوفته به صفحه گوشی بغلی ک از قضا همون لحظه بش یکی زنگ میزنه و اسمی که رو صفحه میاد "Jane del"ه و اون مرد ی مرد چهلو خورده ای سالسو اسم دخترشو "جان دل" سیو کرده بوده..

یهویی پر حس خوب میشی!!

راحته ها...A Fu**in' Psycho
دیدی وقتی هوا سرده..
باد میاد..
همچین این باده که میخوره به سینت فرو میره تو و ب خودت میلرزی؟
انگار میخاد ی راهی پیدا کنه بره تو قلبت
شاید اگ اون تو چیزی باشه آدم انقد سردش نشه!
خیلی سردمه!
میدونی..؟

A Fu**in' Psycho